Обявления

За разгласяване условията на търговете за сключване на договори за продажба с работници и служители, съгласно т. 2 от Приложение № 1 към чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Със свое Решение от 16.08.2023 г., Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/, открива Търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, както следва:

А/ 18/осемнадесет/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радиево, с. Гита, гр. Меричлери и гр. Димитровград.

Б/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина „Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.

Подробно описание на имотите по б. „А“ е посочено в приложение № 1 към настоящето решение.

Подробно описание на отпадъчния продукт по б. „Б“ е посочено в приложение № 2 към настоящето решение.

Дата и място на провеждане:
12.09.2023 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.

Повторен търг ще се проведе на:
12.10.2023 г. от 10:00 ч. на същия адрес.

За повече информация:

>> Решение от 16.08.2023 г. на Ликвидатора на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/ в едно с Приложения № 1 и № 2.

>> Тръжна документация

Приложените документи са във формат .pdf

„Мина Маришки басейн“ ЕООД – в ликвидация
Гр. Димитровград, ул.Бригадирска № 1, ЕИК: 836143816
Ликвидатор: Никола Костов Начев

О Б Я В А
Уведомяваме ви, че дружеството набира оферти за извършване на независим финансов одит за отчетната 2022г. и за периода 01.01. – 30.06.2023г.
Балансовата стойност на активите на дружеството е в размер на 3612323,63 лв.
Приходи за 2022г. в размер на 88482,45 лв.
Персонал на дружеството – 2 души.
Изисквания: брой работни часове – 40

Обща цена – 1200.00 лв.

Офертите на участниците трябва да съдържат обща цена, общ брой работни часове за проверка и срок за изпълнение. Офертите се подават на място в гр. Димитровград, ул. „Бригадирска“ № 1 от 10,00 ч. до 12,00 ч. всеки работен ден или по ел. път на email: dkireva@mail.bg

Краен срок за подаване на оферти: 20.04.2023г.
За контакт: 0897949737, Данаила Кирева

Със свое Решение от 02.11.2022 г., Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/, открива Търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, както следва:

А/ Обособен обект № 1: Помещение за ел. табло, находящо се в град Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 8-Б-1, инв. № 5041 – помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52 м.2.

Б/ 11 /тринадесет/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радиево, с. Рупките, гр. Меричлери и гр. Димитровград.

В/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина „Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.

Дата и място на провеждане:
29.12.2022 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.

Повторен търг ще се проведе на:
30.01.2022 г. от 10:00 ч. на същия адрес.

За повече информация:

>> Решение от 02.11.2022 г. на Ликвидатора на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/

>> Тръжна документация

Приложените документи са във формат .pdf

Със свое Решение от 25.03.2022 г., Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/, открива Търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, както следва:

А/ Обособен обект № 1: „Административна сграда – Западно крило“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП – 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Б/ Обособен обект № 2: „Административна сграда – Южно тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.3, на 3 етажа с РЗП – 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

В/ Обособен обект № 3: „Административна сграда – Високо тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Г/ Обособен обект № 4: Помещение за ел. табло, находящо се в град Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 8-Б-1, инв. № 5041 – помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52 м.2.

Д/ 13 /тринадесет/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радиево, с. Рупките, гр. Меричлери и гр. Димитровград.

Е/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина „Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.

Дата и място на провеждане:
19.04.2022 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.

Повторен търг ще се проведе на:
19.05.2022 г. от 10:00 ч. на същия адрес.

За повече информация:

>> Решение от 25.03.2022 г. на Ликвидатора на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/

>> Тръжна документация

Приложените документи са във формат .pdf

Със свое Решение от 29.10.2021 г., Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/, открива Търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, както следва:

А/ Обособен обект № 1: „Административна сграда – Западно крило“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП – 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Б/ Обособен обект № 2: „Административна сграда – Южно тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.3, на 3 етажа с РЗП – 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

В/ Обособен обект № 3: „Административна сграда – Високо тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Г/ Обособен обект № 4: Помещение за ел. табло, находящо се в град Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 8-Б-1, инв. № 5041 – помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52 м.2.

Д/ 19 /деветнадесет/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Радиево, с. Рупките, гр. Меричлери и гр. Димитровград.

Е/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина „Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.

Дата и място на провеждане:
23.11.2021 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.

Повторен търг ще се проведе на:
23.12.2021 г. от 10:00 ч. на същия адрес.

За повече информация:

>> Решение от 29.10.2021 г. на Ликвидатора на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/

>> Тръжна документация

Приложените документи са във формат .pdf

Със свое Решение от 09.04.2021 г., Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/ открива Търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, както следва:


А/ Обособен обект № 1: „Административна сграда – Западно крило“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП – 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.


Б/ Обособен обект № 2: „Административна сграда – Южно тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.3, на 3 етажа с РЗП – 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.


В/ Обособен обект № 3: „Административна сграда – Високо тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.


Г/ Обособен обект № 4: Помещение за ел. табло, находящо се в град Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 8-Б-1, инв. № 5041 – помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52 м.2.


Д/ 34 /тридесет и четири/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Бряст, с. Радиево, с. Гита, с. Рупките, гр. Меричлери и гр. Димитровград.


Е/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина „Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.


Дата и място на провеждане:
16.06.2021 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.


За повече информация:


>> Решение от 09.04.2021 г. на Ликвидатора на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/


>> Тръжна документация


>> Експертна оценка


Приложените документи са във формат .pdf

Със свое Решение от 16.10.2020 г., Ликвидаторът на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/ открива Търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството, както следва:

А/ Обособен обект № 1: „Административна сграда – Западно крило“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 3 етажа с РЗП – 1311,96 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Б/ Обособен обект № 2: „Административна сграда – Южно тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.3, на 3 етажа с РЗП – 1095,21 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

В/ Обособен обект № 3: „Административна сграда – Високо тяло“, находяща се в град Димитровград, п. к. 6400, улица „Бригадирска“ № 1 с идентификатор № 21052.1006.91.1, на 4 етажа с РЗП – 657,52 м2, масивна конструкция, построено през 1943 г., позволяваща преобразуването и в производствени цехове, складове и офиси.

Г/ Обособен обект № 4: Помещение за ел. табло, находящо се в град Димитровград, ул. „Цар Симеон“ 8-Б-1, инв. № 5041 – помещението представлява обособена част от масивна пететажна сграда и е със ЗП – 22,52 м.2.

Д/ 34 /тридесет и четири/ броя Обособени обекти, представляващи поземлени имоти, находящи се в землището на с. Бряст, с. Радиево, с. Гита, с. Рупките, гр. Меричлери и гр. Димитровград.

Е/ Отпадъчен продукт /пляка/, добит от производствената дейност на рудниците, собственост на Мина „Маришки басейн“ ЕООД /л/, гр. Димитровград.

Дата и място на провеждане:
18.11.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Димитровград, п. к. 6400, ул. „Бригадирска“ № 1.

За повече информация:

>> Решение от 16.10.2020 г. на Ликвидатора на „Мина Маришки басейн“ ЕООД /л/

>> Тръжна документация

>> Експертна оценка

Приложените документи са във формат .pdf

ЗА КОНТАКТ
гр. Димитровград, ул. “Бригадирска“ № 1
Ликвидатор:
Никола Начев
0889 441 442
adv.nachev@yahoo.com